Deepak Solanki

Others


3  

Deepak Solanki

Others


સજાવી દે

સજાવી દે

1 min 6.8K 1 min 6.8K

થયો ચાંદો સજાવી દે,
ગગનને તું બતાવી દે.
 
હશે જો કોઈ આંખોમાં,
મને એમ જ સતાવી દે.
 
કર્યા છે પાપ ઈશ્વર મેં,
બધી ભૂલો હટાવી દે.
 
અરે! શાને તમે આવ્યાં,
વત્તા-ઓછા કરાવી દે.
 
રહી ગઈ યાદ ખોળામાં,
મને બાળક બનાવી દે.
 
સતત બસ હું તને ભજું છું,
દયા કે પ્રેમ લાવી દે.
 
નવા શબ્દો, નવી વાતો
જવાબ નવો બતાવી દે.
 
નથી ર તો 'રહીશ' ક્યાં,
દિલોમાં બસ વસાવી દે.
 


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design