Harshida Dipak

Others


3  

Harshida Dipak

Others


ઘમ્મરિયો વરસાદ

ઘમ્મરિયો વરસાદ

1 min 6.7K 1 min 6.7K

ઘેરાણો, ઘેરાણો કંઈ ઘેરાણો છે
ઘમ્મરિયો વરસાદ

વેરાણો, વેરાણો કંઈ વેરાણો રે
ઝમરિયો  વરસાદ
ઝીલો ઝીલોને વરસાદ...

કાંગરિયેથી મોર ટહુકે
નાચે ઢેલડ ગઢમાં
વીજલડીનાં ચમકારામાં
પવન ભરાતો સઢમાં
સરસર સરસર સરકી જાતો
સરવરિયો વરસાદ
ઝીલો ઝીલોને વરસાદ...

સાત રંગના લેરણિયાંમાં
ભીની ભાતું ઊઘડે
મોરપીંછને વાંસલડીમાં
મીઠી યાદો ઉછળે
ચલક - ચલાણું રમતો જાણે
છબછબિયો વરસાદ
ઝીલો ઝીલોને વરસાદ...

સૂકી ધરતી, તપતો સૂરજ
શ્રવણ ફોરા માગે
વરસી જાને સૂપડા - ધારે
મનમાં એવું જાગે
યમુના કાંઠે જુએ રાધિકા
સાંવરિયો વરસાદ
ઝીલો ઝીલોને વરસાદ...


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design