Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
કબીરવડ
કબીરવડ
★★★★★

© Narmad Gujarati

Classics

2 Minutes   129    6


Content Ranking

ભૂરો ભાસ્યો ઝાંખો, દૂરથી ધૂમસે પહાડ સરખો,

નદી વચ્ચે ઊભો, નિરભયપણે એકસરખો;

દીસ્યો હાર્યો જોદ્ધો, હરિ તણું હ્રદે ધ્યાન ધરતો,

સવારે એકાંતે, કબીરવડ એ શોક હરતો.

કદે દેખાવે એ, અચરતી જણાયે જગતમાં,

ખરી મ્હોરાંનો, મગરૂબ રહે દેશ નવ કાં?

મનાયે સત્સંગે પવિતર કબીરાભગતમાં,

પ્રજાની વૃદ્ધિએ, નિત અમર કહેવાય નવ કાં?

જતાં પાસે જોઉં, વડ નહિ વડોનું વન ખરે,

મળે આડા ઊભા, અતિ નિકટ નીચે ઉપર જે;

વડે ઝાઝા તોએ, સહુ ભળી ગયે એક દીસતો,

વળી સંધાઓનું, અસલ જીવતું એક મૂળ તો.

ફૂટી ડાળોમાંથી, પ્રથમ તરુ કેરી નીકળતા,

ખૂંચે તેવા તંતુ, વધી જઈ નીચે જે લટકતા;

જટાની શોભાથી, અતિશ શરમાઈ શિવ ઊઠ્યા,

જટાને સંકેલી, વડ તજી ગિરિએ જઈ રહ્યા.

જટા લાંબી લાંબી, મૂળ થડથી થોડેક દૂર જે,

નીચે ભૂમિ સાથે, અટકી પછી પેસે મહીં જતે;

મળી મૂળિયાંમાં, ફરી નીકળી આવે તરુરૂપે,

થડો બાંધી મોટાં, ઘણીક વડવાઈ કહી રહે.

વડો વચ્ચે વચ્ચે, તરુ અવર આસોપાલવનાં

વડોથી ઊંચાં છે, ખીચખીચ ભર્યાં પત્રથી ઘણાં;

ઘણા આંબા ભેગા, વળી ઘણીક સીતાફળી ઊગે,

બીજાં ઝાડો છોડો, વડની વચમાં તે જઈ ઘૂસે.

ઉનાળાનો ભનુ, અતિશ મથે ભેદી નવશકે,

ઘટા ઊંચે એવે, જન શીતળ છાયા સુખ લિય;

ખૂલી બાજુઓથી, બહુ પવન આઅવે જમીનને,

કરે ચોખ્ખી રૂડે, પછી મિત થઈને ખુશી કરે.

ઘણાં જંતુ પંખી, અમળ સુખ પામે અહીં રહી,

ઘણાં જાત્રાળુઓ, અહીં ઊતરતાં પુણ્ય સમજી;

ઘણા શિકારીઓ, ગમત કરતા રેહ બહુ અહીં,

હજારો લોકોને, અડચણ સમાતાં અહીં નહિ.

અહીંયાંથી જોવે, ચકચકતી વ્હેતી નદી દૂરે,

પશુ કો જોવાં જે, અહીતહીં ચરે બેટ ઉપરે.

ઘટા ભારે જોવી, શબદ સુણવા કોઈ ખગના,

દિલે વાયુ લેવો, સુખ નવ હીણ લે કરમના.

ઘટા થાળાં લીધે, ઘણીક ફરવાને ગલી થઈ,

બખોલો બંધાઈ, રમણીય બહુ બેઠક બની;

નિરાંતે જેમાં તો, ખુશી થકી રમે લાલ લટોના,

નિરાંતે જેમાં તો, ખુશી થકી રહે જોગી જપમાં.

દીપે છાયી જાડાં, હરિત કુમળાં પત્ર ઠુમસાં,

વળી રાતા ટેટા, ચૂસી બહુ જીવો પેટ ભરતા;

પડે બાજુએથી, બહુ ખુશનુમા રંગકિરણો,

નીચે ચળકે તડકે, બરફ સરખાં ઠારથી પડો.

ઠરી મારી આંખો, કબીરવડ તુને નીરખીને,

ખરી પાપી બુદ્ધિ, ખરી જ રૂડી જાત્રા થઈ મને;

વિશેષે શોભે છે, ગભીર વડ તુંથી નરમદા,

કૃતાર્થી મોટો હું, દરશન વડે છું નરમદા

OLD CLASSIC કલાપી કબીરવડ યોદ્ધા ધ્યાન ધરતો કવિતા

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..