Meerabai Sant

Classics


0  

Meerabai Sant

Classics


સુણ લેજો બિનતી મોરી

સુણ લેજો બિનતી મોરી

1 min 207 1 min 207

સુણ લેજો બિનતી મોરી, મૈં શરણ ગ્રહી પ્રભુ તોરી.

તુમ (તો) પતિત અનેક ઉધારે, ભવસાગર સે તારે,

મૈં સબ કા તો નામ ન જાનૂ, કોઈ કોઈ નામ ઉચારે.

અમ્બરીષ, સુદામા, નામા, તુમ પહુંચાયે નિજ ધામા,

ધ્રુવ જો પાંચ વર્ષ કે બાલક, તુમ દરસ દિયે ધનશ્યામા.

ધના ભક્ત કા ખેત જમાયા, કબીરા કા બૈલ ચરાયા,

શબરી કા જૂઠા ફલ ખાયા, તુમ કાજ કિયે મન ભાયા.

સદના ઔર સેના નાઈ કો, તુમ કીન્હા અપનાઈ,

કરમા કી ખીચડી ખાઈ, તુમ ગણિકા પાર લગાઈ.

મીરાં કે પ્રભુ તુમરે રંગ રાતી, યા જાનત સબ દુનિયાઈ.

સુન લેજો બિનતી મોરી, મૈં શરણ ગ્રહી પ્રભુ તોરી.


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design