Harshida Dipak

Fantasy


4  

Harshida Dipak

Fantasy


" જોઈતું'તું એજ "

" જોઈતું'તું એજ "

1 min 12.7K 1 min 12.7K

ઉંબરે આવીને એ આપી ગયો ,

શ્વાસ એના સાથમાં છાપી ગયો 


હાથમાં છે એક રેખા એમની 

માપ વિના એ બધુ માપી ગયો 

  

જે લીધું છે એજ દઈ દીધું તને 

જોઈતું'તું એજ તું આપી ગયો 


રાતના અંધારામાં અજવાસ તું

 તેજ સમ તિમિરથી વ્યાપી ગયો 


પૂર્ણ છે તું પૂર્ણમાં હું ઓગળું 

પૂર્ણમાં એ પૂર્ણતા સ્થાપી ગયો


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design