Ramesh Parekh

Classics


0  

Ramesh Parekh

Classics


કવિતા

કવિતા

1 min 155 1 min 155

પગથી માથાં લગી હાંસિયો પાડી લખિયા વાંક,

આજુબાજુ લખી બળતરા, વચ્ચે લખિયો થાક

ચપટીક ડૂમો લખતાં જીવ પડી ગ્યો કાચો

મીરાં કે’ પ્રભુ, બહુ કરચલી પડી ગઈ છે માંહી

અક્ષર કોણ ઉકેલે જેના ઉપર ઢળી હો શાહી ?

વડી કચેરી તમે હરિવર, હુકમ આપજો સાચો.


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design