Gunvant Upadhyay

Others


Gunvant Upadhyay

Others


ડૂબી ગયો;

ડૂબી ગયો;

1 min 14.1K 1 min 14.1K

ના ડૂબ્યો દરિયે કદી એ હોડીમાં ડૂબી ગયો;
ખારવણનાં રૂપમાં જઈ ખારવો ખૂંપી ગયો!

માછલાંની ગંધ માદક શ્વાસમાં એણે ભરી
શ્વાસ મહેકાવીને કાળાં ફૂલને ચૂંટી ગયો!

દેશદેશાવર ગયાનો થાક ઓગાળી અને
પંખી સાગરનું બનીને કાનમાં ટહુકી ગયો!

મોજાં સમ ઉજાગરાને આંખમાં આપ્યું'તું સ્થાન,
મખમલી આગોશ જોઈ પળ મહીં ઊંઘી ગયો!

જીવ ભોળો પગથી તે માથાં લગી એવો હતો,
બોલ મીઠાં સાંભળીને ખારવો ત્રુઠી ગયો!


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design