Ramesh Parekh

Others


0  

Ramesh Parekh

Others


હરિ મારી આંખ્યુંમાં કરજો વિસામ

હરિ મારી આંખ્યુંમાં કરજો વિસામ

1 min 84 1 min 84

હરિ મારી આંખ્યુંમાં કરજો વિસામો,

પાંપણની પોટલીમાં આસુંનાં તાંદુલ લઈ

ઉભો હું થઈને સુદામો,

હરિ મારી આંખ્યુંમાં...

દરિયાની ભરતીમાં મોજાનો લોડ

એમ ઉછળવું કાયામાં રગોનું;

પાસંળીની પાર પીડા એટલી સમાઈ છે

જેટલું દ્વારીકામાં સોનું,

જરા ધસમસતા શ્વાસોને થામો.

મારી આંખ્યુંમાં કરજો વિસામો...

કીકીઓનાં કુંજામાં સપનાની કાંકરીઓ

નાખે જળધાર એક સીંચી;

કે ધારને કિનારે હરિ હસતાં દેખાય

પછી હળવી આંખ લઉં મીંચી.

હવે જળનો કિનારો છે સામો,

મારી આંખ્યુંમાં કરજો વિસામો...


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design