Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
ରାଗ ରୁଷାରେ...

ରାଗ ରୁଷାରେ ଆମେ ଆମର ଚାରିତ୍ରିକତାକୁ କୁ ଭୁଲି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମାନସିକତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜର ବ୍ୟବହାରରେ ଏମିତି ପରିବର୍ତନ ଆଣିଥାଉ. ଯାହା ଫଳରେ ପରବର୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ହିଁ ଲଜିତ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ.

By Sasmita Mohanty
 20


More oriya quote from Sasmita Mohanty
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments