Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
ନିଜ ସୁଖ...

ନିଜ ସୁଖ କେବେ ଚାହେଁ ନାହିଁ ତା ପିଲା ପାଇଁ ସେ ଭାବୁଥାଇ ତା ପିଲା ଉପରେ ବିପଦ ଆସିଲେ ସାହସେ ଆଗରେ ଛିଡା ହୋଇ ନିଜ ଜୀଵନ କୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରି ତା ପିଲା କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରଇ ମା ପରା ଅଟେ ସେହି l

By DR SAMIR RANJAN BEHERA
 261


More oriya quote from DR SAMIR RANJAN BEHERA
0 Likes   0 Comments
29 Likes   0 Comments
24 Likes   0 Comments
21 Likes   0 Comments
24 Likes   0 Comments