Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
⭐प्रेम⭐ जे...

⭐प्रेम⭐ जे प्रेम करतात आपल्यावर त्यांना प्रेमाचे कारण विचारु नये। प्रेमाला कधी ही किती कमी किती जास्त या तराजुत मोजु मापु नये। Writer:-!!$rj!! :-Suraj Dixit

By Suraj Dixit
 147


More marathi quote from Suraj Dixit
22 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
25 Likes   1 Comments
17 Likes   0 Comments