Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
जिजाऊ शिवाज...

जिजाऊ शिवाजी जन्माला दुष्टांचा संहारास, माता जिजाऊचे संस्कार लाभे थोर. देशा रक्षणा मावळ्यांची केली फोज, स्वराज्यासाठी जिंकले किल्ले चौफेर. सौ.संजना कामत.(मुंबई)

By Sanjana Kamat
 145


More marathi quote from Sanjana Kamat
13 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
21 Likes   0 Comments
27 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments