बडबड...

बडबड करण्यावर ‘कर’ असता, तर कित्येकजणांकडून आज उत्पन्नापेक्षा जास्त वसुली झाली असती.

By Tushar Chandrakant Mhatre
 294


More marathi quote from Tushar Chandrakant Mhatre
28 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
18 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments