Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Priyanka More

Others

3  

Priyanka More

Others

ओढ पावसाची

ओढ पावसाची

1 min
35


ओढ पावसाची दाटे मनी

पावसाच्या सरी आठवण करुन देती मज

काही जुन्या आठवणी..

मेघराया रुसू नकोस असा आमच्यावरी

चिंब भिजव आत्ता नभातल्या पाण्याच्या थेंबांनी...💦

आत्ता तर कानावरही ऐकू आली रानपाखरांची साद

तापलेल्या जमिनीला तुझीच तर एक आस...

मयुरही नाचायला तयार आहे,आत्ता तुझ्या प्रितीत

कोकिळेच्या कंठालाही वाटे गावेसे तुझ्यावर गीत...

पण दडूनी का? असा बसलास त्या ढगांच्या आत

एकदा तरी विचार कर, तू नाही येणार या भीतीनं,

काय चालले असेल? त्या बळीराजाच्या मनात..

गच्च पाण्याने ढग भरावे

आणि त्यात निसर्गानं मन खुलून बहरावे...

घोटभर पाण्यासाठी हंबरली गायीगुरे

वसतीला येतील का? ओल्या पाखरांचे थवे...

पण हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा झाले गेले विसरून

विजांच्या लखलखणाऱ्या प्रकाशातून तू सारा आसमंत भिजवशील,

आणि पुन्हा एकदा मज नव्या आठवणींच्या हिंदोळ्यावर झुलवशील...


Rate this content
Log in