Ruchitaa Gade💙

Others


2  

Ruchitaa Gade💙

Others


हो मी सावरले!

हो मी सावरले!

1 min 2 1 min 2

विसरले जात नसलेले क्षणही

किती लवकर ओलांडून गेलास ना तू? 

बावरू न देता त्या मनालाही

सावरून घेतलंस तू!


तुझ्यातून सावरताना जणू

एक माझेच रूप खुलले

या जन्मात तरी मी आता

स्वतःभोवतीच रुळले!


Rate this content
Log in