વિશિષ્ટ...

વિશિષ્ટ પધ્ધતિઓથી નીચોવી કાઢેલું સત્વ અને તત્વ અથવા ઉંડાણ પુર્વક કરાતો અવિરત અભ્યાસ .... વિજ્ઞાન

By MITA PATHAK
 119


More gujarati quote from MITA PATHAK
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar gujarati quote from Abstract
14 Likes   2 Comments
23 Likes   0 Comments
22 Likes   1 Comments
17 Likes   1 Comments
18 Likes   2 Comments
16 Likes   0 Comments
10 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
11 Likes   2 Comments
21 Likes   0 Comments
20 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
9 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments