પ્રણય thanks for seeing my quotes my cover realbeautylieswithin "આપણીઆસપાસનાવાતાવરણનેવગરવસંતેમહેકાવીદેએસંબંધએટલેમિત્રતા"--નિલેશલીંબોલા crazyfeeling my love heart પ્રેમ my thoughts musingthoughtpiecepoemstorysolutiduememoryclosurepeace #મન મોતી ને કાંચ bliss_poetriesquotesqotdonelinerwriterpoetfeelings🖤 my love for you my creativity હૃદય પરિવાર awesome daily quate aaru

Gujarati My Friends Quotes