Harshida Dipak

Others


2  

Harshida Dipak

Others


તમે છો

તમે છો

1 min 6.8K 1 min 6.8K

ન દિલમાં વસાવો તમે તો તમે છો
કહી ને ન આવો તમે તો તમે છો
 
બધાની નજર તો તમારા ઉપર છે
નજર તો હટાવો તમે તો તમે છો
 
તમારા બધા વાયદા સાવ જૂઠ્ઠા
મળીને બતાવો તમે તો તમે છો
 
અરીસો છળે છે તમારા નયનમાં
કદી તો સમાવો તમે તો તમે છો
 
તમે ગીત રચતાં અમારેજ માટે
હવે તો સુણાવો તમે તો તમે છો


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design