ನಮಗೆ...

ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಿಯು ಸ್ಥಿರವಿಲ್ಲದೆ, ಅತಂತ್ರವಾಗುವುದು ಜೀವನ.

By Rathna Nagaraj
 15


More english quote from Rathna Nagaraj
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar english quote from Abstract