ಕೋಪ...

ಕೋಪ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶಾಪ. ಕೋಪಾನು ಕೊನೆಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ

By Rathna Nagaraj
 26


More english quote from Rathna Nagaraj
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar english quote from Abstract