Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Akha Chhapa

  Literary Colonel

રામનામ

Others

'રામ નામનો ગુણ મહાન છે, તે માનવીને દરેક જાતના બંધનોમાંથી છોડાવીને મોક્ષને માર્ગે લઇ જાય છે. તત્વજ્ઞ...

1    68 3

નિર્ભય

Classics Inspirational

મૃતક સમું મીઠું કાંઇ નથી, સારમાંથી સાર કાઢ્યું મથી; પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ જીવતાને ભય, પણ અખા મુવો તે નિ...

1    207 9

અધ્યાસ

Others

'માનવીની ગુણ (સ્વભાવ) તેના મૃત્યુ સાથે જ જાય છે, જે પાપ અને પ્રપંચથી દુર રહે છે તે જ સાધક સાધનામાં સ...

1    127 5

સુખી દુઃખી

Classics

મનના માર્યા જાએ એહ, એમ સમજણ નહિ સમજે તેહ; ચૌદ લોકરૂપે મન થયું, અખા મનાતીત જેમનું તેમ રહ્યું.

1    77 2

પાત્ર

Others

'મન એ વિષયોનું ઘર છે, એ વિષયો સાધકને સાધનાના માર્ગેથી ભટકાવે છે, માટે સાધકે પોતાના મનને મરવું જોઈએ.'

1    203 9

સત્તાબળ

Classics

અંશે અંશ ભૂતિક પિંડ થયા, સત્તાબળ વડે ચાલી ગયા; જેમ ખડક્યાં પાત્ર અગ્નિથી ઉષ્ણ, એમ અખા બળ વ્યાપ્યું ...

1    127 5

મર્મ

Others

'માયા એ સાધકને પથ પરથી ભટકાવે છે, જે માયાના ચક્કરમાં પડી જય છે તે સાધક ક્યારેય સિદ્ધ થઈ શકતો નથી.'

1    74 2

જ્ઞાનવિના ભક્તિ નવ થાય

Classics

તે માટે જ્ઞાની ગુરુ કરો, હરિ દેખાડે સભરો ભર્યો; ગુરુજ અખા નવ જાણે રામ, તે શિષ્યને શું આપે નામ.

1    108 5

સંત વાણી

Others

ભગવાન અત્ર-તત્ર-સર્વત્ર વિદ્યમાન છે, માત્ર મંદિરોમાં જે ભગવાનને શોધે છે, તેને ઈશ્વર ક્યાંય મળવાના નથ...

1    120 5

ભક્તિ

Classics

લારે લાર જેમ ચાલ્યે સોર, ત્યાં કોણે દીઠો તો ચોર; જે જેણે દીઠું સાંભળ્યું, અખા તે તે વળણે વળ્યું.

1    192 9

ચૈતન્યબ્રહ્મ

Others

'આત્મા એજ પરમાત્મા છે, માટે પત્થર અને પિત્તળની મૂર્તિને બદલે આત્મસ્વરૂપ ઈશ્વરનું ચિંતન કરવું જોઈએ' સ...

1    27 1

ભજનભેદ

Classics

જ્યાં શુચિ અગ્ર રહેવા નહિ ઠામ, એમ ભરી પૂરણ રહ્યો રામ; ત્યાં તો કરતા દીસે ઘાત, તો એમ અખા કેમ ધાતે વાત...

1    105 3

ચિદઆકાશ

Others

'બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ એ ત્રિદેવ સૃષ્ટિનું સમાન સંચાલન કરે છે, માટે શીવપંથ, વૈષ્ણવપંથ એવા વાડા ન ...

1    173 8

તેજ નર

Classics

અખા તેજ નર ચેત્યો ખરો, જે ચાલ્યો માથે ઉફરો; ઊંઠ હાથમાં સૌ કો રમે, જાગ જોગ એટલામાં ભમે...

1    63 3

હરિ જાણી જે તે હરિવડે

Others

'મન ચંચળ છે, મનના કહેવા મુજબ ચાલવાથી મન ભટકાવે છે, માટે સાધકે મનને મરવું જોઈએ' તત્વજ્ઞાનની સુંદર વાત...

1    206 11

તપતીરથ

Classics

ફળ સંભળાવી કીધું ખરૂં, પણ હરિ મળવાનું કારણ પરહર્યું; અખા એ સર્વ મનનો તોર, કોડી વટાવે નાવે મોહો.

1    87 4

નિવૃત્ય પ્રવૃત્ય

Others

'નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ એતો સુતેલા માણસોની વિચારધારા છે, જે જાગી જય છે તેને નિવૃત્તિ-પ્રવૃતિનો ભેદ ર...

1    73 3

અભિમાન

Classics

સંસારી મળ ધોવા કાજ, સાબુ મેલને દીધે વાજ; અખા મેલ જો નવ નીકળે, તો મેલું તે કયી પેરે ટળે.

1    109 5

હરિમાર્ગે

Others

'લોકાપવાદ અને નિંદની ચર્ચા કર્યા વગર જે માત્ર ભક્તિને માર્ગે આગળ વધતા જ જાય છે, તે એકદિવસ ચોક્કસ મોક...

1    244 12

સાધન સાધ્ય

Classics

વણ જોનારે દર્પણ જથા, બિંબપ્રતિબિંબની કોણ કહે કથા; અખા દ્વૈત થયે ઉપાધ્ય, તન મન વિના એ સાધન સાધ્ય.

1    189 7

આતમધર્મ;

Others

'દ્વૈતવાદ અને અદ્વૈતવાદની સુંદર ચર્ચા.' તત્વજ્ઞાનથી સભર અખાના છપ્પા

1    192 8

શાસ્ત્રનું જાળ

Classics

જીવબુધ્યે કરી ગુંથ્યા ગ્રંથ, મમતે સહુ વધારે પંથ; પણ જ્ઞાન તો છે આતમસુઝ, અખા અનુભવ હોય તો બુઝ.

1    131 4

અણજાણ્યે

Others

'ગુર વગરનો માનવી નુગરો કહેવાય છે, કેમ કે ગુરુ વિના મોક્ષ શક્ય નથી.' ગુરુનું મહાત્મ્ય સમજાવતા સુંદર છ...

1    107 4

આરાધ્ય

Classics

જો મર્મ ખાર અગ્નિને મળે, તો થાય ચોખ્ખું મન પાછું વળે; મનનીં કીધી સર્વ ઉપાધ્ય, મનાતીત અખા આરાધ્ય.

1    230 9

, જન્મમરણ

Classics

"જ્યાં સુધી મનની વાસના મારતી નથી ત્યાં સુધી, મોક્ષ મળતો નથી." સગુણ ભક્તિથી જ આ વાસના માટે છે. ગાગરમા...

1    129 6

નિજ ધામ

Classics

અલ્લા રામ તે કેનું નામ, કોણ સાંભળે તે નિજ ધામ; કહે અખો ઉપજાવ્યો કળો, કળકલે બાળ રમે એકલો.

1    151 6

મતિ મૂઢ

Classics

શણગારી વાણી સૌ ગાય, મોહ્ય જીવ સાંભળવા જાય; અખા શું વાંચ્યું સમજ્યો કશું, આંખનું કાજળ ગાલે ઘસ્યું.

1    52 2

કર્મ

Classics

'સાચો વિચાર અને સાચું જ્ઞાન વ્યક્તિમાંથી હુંપણું દુર કરે છે અને આત્મજ્ઞાન કરાવે છે.' તત્વજ્ઞાનથી સભર...

1    128 6

શબ્દજાળ

Classics

શબ્દજાળ કર્મના ગ્રંથ, એમાં સાર ન લાધે અંતર; સાચું સાધન જે કો કેરો, વાગવિલાસ સકળ પરહરો.

1    156 8

ન્યારું ધામ

Classics

'જ્યાં પાપ અને પ્રપંચ છે, ત્યાંથી રામ દુર રહે છે, જ્યાં રામ નથી ત્યાં સઘળું વ્યર્થ છે. તત્વજ્ઞાનથી ત...

1    145 5

લાલચ

Classics

જેમ ચિત્રામણના દીવા વળે, કેમ રાત અંધાની દૃષ્ટે પડે; શું સાંભળે ને અખો શું કહે, જો માયા લાલચથી બીહે.

1    149 8

જેમ ઊંડો કુવો ને ફાટી બોખ.

Classics

'ઘણીવાર લોકો ભક્તિના નામે ધતિંગ કરતાં હોય છે, એ ભક્તિ નહિ પણ માત્ર ભક્તિનો દેખાવ જ હોય છે.'

1    70 3

અભાસી

Classics

કાંઈ તરે શું કહેતું ફરે, કોને વ્યંડળ કેને વરે; દ્વૈત નહીં ત્યાં રીત જ કશી. એમ અખા જોજો અભાસી.

1    206 9

ઘેલાંનો વાદ

Classics

"હરિનું સ્મરણ એ પાપીને પાવન કરવાવાળું છે, રામ નામથી જો પથ્થર તરી જાય તો માનવનો ઉદ્ધાર કેમ ના થાય !"

1    45 1

આતમઘાત

Classics

કોય પત્ર સેવે કોને વસ્ત્રપૂજ, એમ ગઈ આતમની સૂઝ; મોદ ભર્યા માને નહીં વાત, અખા અણજાણે આતમઘાત.

1    167 8

સુઝ

Classics

જેમ માછલી માટે પાણીમાં તરવું સહજ છે, જેમ પંખી માટે આકાશમાં ઉડવું સહજ છે, તેમ જ્ઞાની માટે પણ આત્મજ્ઞા...

1    91 4

યોગીનો ધર્મ

Classics

ભક્તિ વૈરાગ્ય વૈષ્ણવ કહે કથી, પણ વસ્તુપણામાં કર્ત્તવ્ય નથી; અખા પ્રપંચ હોય વિધવિધે, જ્ઞાન પેધું સાધક...

1    149 8

ગુણ

Classics

'સાચા સદગુરુ વિના મોક્ષ નથી, અને જેની અંદર ગુણ નથી તે સાચા ગુરુ નથી. માટે સાધકે સાચા ગુરુને શોધવા જો...

1    132 7

પંડ

Classics

આપે આતમ બારે ભમે, મુરખ સામું માંડી નમે; ડાહ્યો પંડિત થઈ આદરે, તે અખા ધાર્યું કેમ કરે.

1    110 4

કળકલે બાળ રમે એકલો

Classics

અલ્લા રામ તે કેનું નામ, કોણ સાંભળે તે નિજ ધામ; કહે અખો ઉપજાવ્યો કળો, કળકલે બાળ રમે એકલો.

1    150 7

ગારુડી પૂરે નાદ;

Classics

'જેમ મૈઅરમાં વાજે સાદ, એકલો ગારુડી પૂરે નાદ' ગાગરમાં સાગર સમાવતાં તત્વજ્ઞાનથી ભરપુર અખાના છપ્પા.'

1    157 7

હિરણ્ય ગર્ભ

Classics

હિરણ્ય ગર્ભ હરિ આપોઆપ, ત્યાં દ્વૈત અચાનક લાગ્યું પાપ; કોણ સુણ સુણે ને અખા કોણ કહે, હરિની વાત તો એજ ...

1    198 8

તત્વજ્ઞાન

Classics

'ઘાંચીના બળદની જેમ એકની એક જ જગ્યા એ ચાલ-ચાલ કરવાનો કોઈ અર્થ નથી, એમાં કોઈ પ્રગતિ નથી. કર્મકાંડ પણ એ...

1    132 5

સંબંધ

Classics

ધન હરે ધોખો નહિ હરે, સંબંધ સંસારી સાચો કરે; અખા શું સમજ્યો ગુરુ કરી, સવરાચાર દીઠા નહીં હરી.

1    162 8

ગુરુ શરણ

Classics

'માત્ર ગુરુના ચરણોમાં બેસી જવાથી મોક્ષ થતો નથી, પણ ગુરુના વચન મુજબ કર્મ કરવાથી જ મોક્ષ થાય છે.'

1    87 4

પાંડિત્ય

Classics

ઊંચ નીચ હૃદિયામાં હતાં, અખા થાપીને કીધાં છતાં; પાંડિત્ય કરતાં લાગું પાપ, પાઈ દૂધ ઉછેર્યો સાપ.

1    205 9

અજ્ઞાની

Classics

'સમજણ વગર માત્ર દેખા-દેખીથી કર્મકાંડ કરવા તે ભક્તિ નથી, આત્મજ્ઞાન પામવું તે જ સાચી ભક્તિ અને જ્ઞાન છ...

1    92 4

શબ્દજાળ

Classics

'શબ્દો અને વાણીની કિંમત હોય છે, પણ વિચાર્ય વગરની વાણીવિલાસનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી.' તત્વજ્ઞાનથી તરબોળ ...

1    171 8

અભાસી

Classics

'થોડામાં ઘણું કહી જતાં, ગાગરમાં સાગર સમાન અખાના છપ્પા એ ગુજરાતી સાહીત્યની અનોખી ધરોહર છે.'

1    115 5

આતમઘાત

Classics

'આત્માંનુંજ્ઞાન એ આત્માનો ઉદ્ધાર છે, પણ અજ્ઞાનતા એ આત્માંનો ઘાત છે, જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન ન થાય જીવન ...

1    108 5

ભક્તિ વૈરાગ્ય

Others

'ગુણગાન કરવા એ ગુણીનું કામ છે, સાધના કરવી એ સાધકનું કામ છે. પ્રભુને પામવાના અનેક રસ્તા છે, જે છેવટે ...

1    211 10

બ્રહ્મજ્ઞાન

Classics

બ્રહ્મજ્ઞાનમાં સર્વે વળે, જેમ બહુ મહોર સોનું એકલે; તૃણ માર્યે કેમ પાડો મરે, એમ અખા સૌ સાધન કરે.

1    225 11

તત્વનો બોધ;

Others

'ગુર ગોવિંદ દોનો ખાડે કીનકો લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુ આપણે ગોવિંદ દિયો બતાય' આ ભવસાગરમાંથી ઉતારવાનો એક ...

1    113 6

પંડ પખાળે પૂજે પાણ

Classics

આપે આતમ બારે ભમે, મુરખ સામું માંડી નમે; ડાહ્યો પંડિત થઈ આદરે, તે અખા ધાર્યું કેમ કરે.

1    65 3

ત્રાય સુવર્ણ

Others

'વ્યક્તિનું સાચું મૂલ્ય તેની ગેરહાજરીમાં એટલે કે તેના મૃત્યું પછી જ સમજાય છે.' ત્તાત્વ્જ્ઞાન સભર સું...

1    141 5

કાળનું કૃત્ય

Classics

વેતું કરવત કાઢે ગાર, તેમ શનૈ: શનૈ: મરે સંસાર; તો અખા પરને ક્યાં રુવે, આપ વિચારી શે નવ જુવે.

1    167 10

કર્મ ધર્મ

Others

કર્મણ્યેવાધિકાર અસ્તે, મા ફલેષુકદાચન' માણસની ઓળખ તેના જન્મથી નહિ પરંતુ કર્મથી નક્કી થાય છે. માટે માન...

1    101 3

પ્રપંચ

Classics

પ્રપંચ આધારે પરબ્રહ્મ કથે, મહી વિના પાણી જેમ મથે; શ્રમ કરે પણ નાવે સાર, જેમ નપુંસક વહે હથિયાર...

1    108 5

જ્ઞાની સુર

Others

'આમ તો બધાં જ જ્ઞાની અને શુરવીર બનીને ફરે છે, પણ સમય આવે ધર્મ અને સત્યની રક્ષા માટે બલિદાન આપવા દોડી...

1    82 4

શબ્દ સ્પર્શ

Classics

પ્રાયઃ પ્રકૃતિ છે સંસાર, વિચરે ભૂત ધરે અવતાર; અખા તન તપાશી જુવે, કાં જીવપણે જન્મારો ખુવે.

1    133 3

અખંડ

Others

જે મોક્ષ ઈચ્છે છે તેણે જડ છોડીને ચેતનને શરણે થવું જોઈએ, આત્માના માધ્યમથી પરમાત્માને પામવાનો પ્રયત્ન ...

1    163 7

વર્ણ ધર્મ

Classics

જાત વિચારે તે આતમા, અને આશ્રમ તો તારા તુજમાં; તેં જાણ્યો છે તે નોહે ધર્મ, અખા કુસકા કુટ્યે શ્રમ.

1    164 7

કામ ક્રોધ

Others

'જેનામાં કામ, ક્રોધ અને પરનિંદા રમે છે, તે માનવી ક્યારેય સુખી થઈ શકતો નથી, કે ક્યારેય કોઈને સુખી જોઈ...

1    134 7

અખે વિચાર વિચાર્યો ખરો

Classics

બુદ્ધિ વોણો જીવ લૈ નવ શકે, પઢે જક્તદોષ કાઢી મુખ બકે; સદ્ગુરુ જો ઉઘાડે બાર, અખા હરિ દીસે સંસા.

1    117 6

પ્રતિબિંબ

Others

કહેવાય છે કે દર્પણ ક્યારેય ખોટું બોલાતું નથી, તેમાંન્વીને તેનું સાચું પ્રતિબિંબ જ બતાવે છે' સુંદર ત...

1    204 8

કથા

Classics

થયા ગયા તે પોથે લખ્યા, પણ વણ થયાની લહો પરખ્યા; વણ થયો વિગત સર્વે કરે, તેને લહે અખા અર્થ સરે.

1    278 10

મહાપુરુષ

Others

'માત્ર ભગવો વેશ ધારણ કરી લેવાથી સાધુ થઈ જવાતું નથી, સાધુ બંને પણ મનનો મેલ ના મુકે તો એ સાધુતા કોઈ કા...

1    45 2

ભલપણ

Classics

વેષ પે'રે વીટંબના વધી, વંઠ્યું દૂધ થયું નહિ દધી; કવિતા થયે ન કાઢ્યું કર્મ, અખા ન સમજે મૂળગો મર્મ.

1    240 9

શબ્દ સ્પર્શ

Others

'પાંચઇન્દ્રીઓ એ જ્ઞાનનું ધ્વાર છે, પણ આ પાંચ ઇન્દ્રીઓ જ વ્યસનનું ધ્વાર પણ છે, માટે સાધકે સાવધાન રહેવ...

1    68 3

જ્ઞાન

Others

'જ્ઞાનને સંભાળવા માત્રથી જ્ઞાની થઈ જવાતું નથી, જ્ઞાનને જીવવાથી સાચા જ્ઞાની થવાય છે,' સાચા જ્ઞાનીની સ...

1    150 6

અખા નિર્વાણ.

Others

'ઈશ્વર એક જ છે, તેજ પંચમહાભૂતમાં વિસ્તારી એકમાંથી અનેક થયો છે. દરેક જીવ એ શિવનો જ અંશ છે." તત્વજ્ઞાન...

1    150 7

અહંકાર

Others

'અહંકાર એ વિનાશનું મૂળ છે, ગમે તેટલી સિદ્ધિ હોવા છતાં માણસ અહંકાર ના છોડે તો તેનું પતન નક્કી જ છે. ત...

1    133 6

અષ્ટમહાસિદ્ધિ

Others

'જીવ એ શિવનો જ એક અંશ છે, અને તેમાં જ જઈ મળવાનો છે, ત્યારે દુનિયાની આ આ મશ્વર સિધ્ધિઓ માનવી માટે કોઈ...

1    88 4

પંચતણાં પચવિશે

Others

'આ શરીર પંચમહાભૂતનું બનેલું છે, અને પંચમહાભૂતમાં જ વિલીન થઈ જનારું છે. તેનો ખોટો મોહ કે ખોટો શણગાર ...

1    111 4

જ્ઞાનાધિક

Others

'માનવી ચાહે ગમે તેટલા શણગાર કરે, પણ તેનો સાચો શણગાર તો તેનું જ્ઞાન જ છે. તત્વજ્ઞાનથી સભર અખા ના સુંદ...

1    107 5

ઠામનું ઠા

Others

'જેમ જુદાજુદા રૂપ ધારણ કરવાથી આબુશનના જુદાજુદા નામ પડે છે, પણ આખરે તો તે સોનું જ છે. તેમ જુદાજુદા ના...

1    145 6

દશે દિશા

Others

'દેશ અને કાલના બંધન રજવાડાઓના વિસ્તારને અસર કરે છે, જ્ઞાનના સીમાડાને કોઈ દેશ કે કાળ બાંધી શકતો નથી.'...

1    193 11

પ્રપંચ

Others

'પ્રપંચ અને અધર્મથી મેળવેલું ક્યારેય ટકતું નથી કે સુખ આપતું નથી.' તત્વજ્ઞાનથી ભરેલા અખાના છાપ્પાનું ...

1    207 10

ક્રયવિક્રય

Others

'મોહ, માયા, અને વ્યસન એ અધ્યાત્મના માર્ગના અવરોધો છે. આ અવરોધોને પાર કર્યા વગર મોક્ષ શક્ય નથી. તત્વજ...

1    106 4

ભાષાને શું વળગે ભૂર

Others

'ગાગરમાં સાગર સમાવતાં અખાના છપ્પા ગુજરાતી સાહિત્યમાં અનોખું સ્થાન ધરાવે છે, ચાલો માણીએ એક ભાષા પરનો ...

1    160 4

બ્રહ્માંડજ

Classics

'આત્મ એ જ આખું બ્રહમાંડ છે, અને આખું બ્રહમાંડ એ જ આત્મ છે. સાગરમાં ગાગર સામના અખાનું સુંદર તત્વજ્ઞાન...

1    136 6

ગણતરી

Classics

તું જાને જીવતો મરી, પછી દેણું લેણું રેશે ઠરી; તાણ્યો જીવ અખા ગયો ટળી, હવે શાંશો વાણો રેશે મળી.

1    189 7

સત્કર્મ

Classics

'જે અતિ સુખમાં રહે છે તે પણ નહિ, અને જે અતીદુખમાં રહે છે તે પણ નહિ. જે સુખ અને દુખ બંનેથી પર થઈ જય ત...

1    188 12

નિરવાણ;

Classics

'જ્યાં સુધી આત્માની ઓળખ નહિ થાય, મોક્ષ નહી થાય. માનવીએ દુનિયાની મોહમાયા છોડીને આત્મખોજ કરાવી જોઈએ.'

1    170 8

જીવ

Classics

'સૃષ્ટિની અને જીવની ઉત્પતિ પહેલાં શિવ જ હતાં, અને સૃષ્ટિના વિનાશ પછી પણ એકમાત્ર શિવ જ હશે' સદાકાળ શિ...

1    109 3

મેલો મંત્ર

Classics

ખાટા થઇને નહિ ખટી વલો, કાં ઘાટા થઈ ગોવિંદથા ટલો; એક મેલો મંત્ર ને બીજો કુતર્ક, સાધકને મુખે મૂકે નર્...

1    102 4

કર્મધર્મ

Classics

'ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કીનાકો લાગુ પાય, બલિહારી ગુરુર આપણે ગોવિંદ દિયો મિલાય'-ગુરુનું કૃપા વગર ભગવાન ...

1    164 7

સાચા સંત

Classics

કાળચક્ર તે સ્વભાવે ફરે, સેજે ઉપજે સેજે મરે; એમ જાણીને અખા જા ભળી, પુનરપિની કચકચ ગઇ ટળી.

1    115 6

શિવ

Classics

'જે ચંચળ મનનું કહેવું મને છે તે છેવટે પસ્તાય છે. કેમકે મન તો માંકડા જેવું છે. માટે અંતરનું આત્માનું ...

1    71 2

ભૂત પંચ

Classics

ભાત ચાલવા વર્ણાવર્ણ, કોહિ મસ્તકા હસ્ત કટિ ચર્ણ; બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય ને શૂદ્ર, હરિનો પિંડ અખા કો...

1    207 11

વા પાણી

Classics

આ શરીર એ નાશવંત છે, પવનનો એક ઝોકો તેને ઉડાડી જશે, પણ આત્મ અમર છે. માટે તેનો જ વિચાર કરવો જોઈએ. અખાના...

1    189 9

કળ વકળ

Classics

હિરણ્ય કશ્યપેં વર માગ્યો છળે, હરિયેં તે ઘાટ ઘાલ્યું કળે; તો અખા તે હરિશું શી હોડ, હથેલીથી ઉજલો તે ...

1    192 9

વરણાગી

Classics

શરીર એ નાશવંત છે, ગમે તેટલા શણગાર કરવા છતાં એક દિવસ તે કરમાઈ જ જવાનું છે. માટે શરીરનો મોહ છોડી આત્મા...

1    131 4

ભાવના

Classics

'સંસારમાં જે વ્યક્તિ પોતાનું ચિત્ત ઠેકાણે રાખીને સાવધાનીથી રહે છે, તે જ આ ભવસાગરની પાર ઉતરે છે.'તત્વ...

1    117 6

જાણપણું

Classics

જાણ થયે જાણ્યું નહિ જાય, જાણણહારો બીજો થાય; ઓછાયો નરને શું કળે, સ્વે થાય અખા જો પોતે ટળે.

1    166 7

વડપણ

Classics

'દુનિયામાં જે મોટાઈ છોડીને તપસ્વી બનીને રહે છે, તેણે જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.' તત્વજ્ઞાનથી ભરપુર અખા...

1    156 6

ઇશ્વર

Classics

'ઈશ્વર સ્મરણ સિવાય બીજે ક્યાય પણ મન લાગશે તો દુખ જ મળશે.'-તત્વજ્ઞાનથી ભરપુર અખાના છપ્પા

1    170 9

નિત્ય નિમિત્ત

Classics

નિત્ય નિમિત્ત બે માથે પડ્યાં, જેમ બાળક હીંડે કાંધે ચડ્યાં; પુણ્ય ન લાગે પાડ ન થાય, પેર પડ્યાં કેમ ના...

1    77 4

ભણ્યા ગણ્યા

Classics

'માત્ર ભણતર નહિ, આત્મજ્ઞાન પણ જરૂરી છે. આત્મજ્ઞાન વગર મોક્ષ શક્ય નથી.' તત્વજ્ઞાનથી ભરપુર અખાના છપ્પા

1    108 5

મૂક મછર(મત્સર)

Classics

કરકરો થયે કાળ નવ બિયે, જોરે જમ જીત્યો છે કિયે; ગળિત થશે ઉતરશે ગાળ, અખા હરિ મળવાનો એ કાળ.

1    91 2

અભ્યસ્યો,

Classics

'જેમ કુંભારના નેભાડામાં જે તાપે છે , તેજ પાક્કું બંને છે, તેમ જે જીવનમાં તાપ કરે છે તેનો જ ઉદ્ધાર થા...

1    166 7

પરાત્પરબ્રહ્મ

Classics

અચ્યુત આવ્યાનું એ એંધાણ, ચવ્યું ન ચાવે અખો અજાણ; જે નરને આત્મા ગુરુ થશે, કહ્યું અખાનું તે પ્રીછશે.

1    148 8

ત્રણ મહાપુરુષ

Classics

અંતરનું જ્ઞાન થયા વગર વેદોનું જ્ઞાન કંઈ કામનું નથી, આત્મજ્ઞાન જ શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે. તત્વજ્ઞાનથી ભરપુર ...

1    110 5

ગોકુળનાથ

Classics

ગુરુ કર્યા મેં ગોકુળનાથ, ગુરુએ મુજને ઘાલી નાથ; મન ન મનાવી સદ્‌ગુરુ થયો, પણ વિચાર નગરાનો રયો

1    180 8

દરશન વેશ

Classics

ગુરુ વગર જ્ઞાન શક્ય નથી, ગુરુ વગર ગોવિંદ પણ મળતા નથી. જીવનમાં ગુરુનું સ્થાન સમજાવતા અખાના છપ્પા

1    55 1

રાગદ્વેષની પુંજી

Classics

કવિ થૈને અધકું શું કવ્યું, જોતા નહિ બ્રહ્મ અણચવ્યું; રાગદ્વેષની પુંજી કરી, કવિ વ્યાપાર બેઠો આદરી..

1    62 3

પૂજા

Classics

જેમ વધારે ખાવાથી આરોગ્ય બગડે છે, તેમ જરૂરિયાત કરતાં વધારે ધન દુખ જ આપે છે. તત્વજ્ઞાનથી ભરપુર અખાના છ...

1    124 5

કવિ

Classics

કવિએ શક્ય જણાવા કાજ, ગાજે જેમ રોહણીનો ગાજ; વૃષ્ટિ થવાને નવ ગડગડે, સામો અવધ્યોથો પાછો પડે...

1    165 8

પ્રાય પ્રપંચ

Classics

દુનિયાના ધુતારા કહેવાતા પંડિતો પોતાના સ્વાર્થ ખાતર પોપટની જેમ મીઠીવાણી બોલે છે. સાચું જ્ઞાન બતાવતા ન...

1    196 8

સગુણ

Classics

સગુણને ઉપમા સર્વે ઘટે, જે ઉપમા ને ગુણ બંને વટે; જ્યાં થાવા ને જાવા નથી, ત્યાં વાણી શું કાઢે કથી...

1    112 5

અનુપમ

Classics

દુનિયાની મોહ માયા ક્યાય સાથે આવતી નથી, માનવી એ બધું અહીં જ મુકીને જવાનું છે. તત્વજ્ઞાનથી ભરપુર અખાના...

1    104 4

હું નહીં તું નહીં

Classics

ત્રણ પ્રકાર વિના જેમતેમ, તેથી હેઠો મનનો વેમ; નહીં પદાર્થ જોવા ઝાલવા, અખા સરખું છે નૈં પ્રીછવા.

1    150 6

માયારંગ

Classics

'દુનિયાની મોહમાયા જુઠ્ઠી છે, તેનો ક્યારેય પાર આવતો નથી, જે માયા પરથી મન હટાવી લે તે જ આત્માને ઓળખી શ...

1    109 4

સંત

Classics

સનકાદિકે ન ભજ્યો પ્રપંચ, જનકાદિકે ન તજ્યો રંચ; તજવું ભજવું તે સંસાર, અખા સમજતાં આવે પાર.

1    77 3

આતમની ભાળ્ય

Classics

'મન માંકડા જેવું હોય છે, એક વસ્તુ પરથી બીજી વસ્તુ પર ભટક્યા જ કરે છે.' તત્વજ્ઞાનથી ભરપુર અખાના છપ્પા...

1    202 8

બાહ્ય ઉપચાર

Classics

રૂડું જાણી નથી રાખવા, કૂડું જાણી નથી તાગવા; તન તપાસી તુજને શોધ્ય, બાહ્ય ઉપચાર મુકી બુધ્ય બોધ્ય...

1    188 7

દેહવિકાર

Classics

'નદી ગમે તેટલું પાણી ઠાલવે દરિયો તેની મર્યાદા ઓળંગતો નથી. તે બધું જ પોતાનામાં સમાવી લે છે.- તત્વજ્ઞા...

1    86 6

હરિજન

Classics

હરિજન સ્વેં હરિ નહિ માનવી, જેમ સરિતામાં ભળી જાહ્નવી; તેની નિંદા કરતાં ક્રૂર, નિજ આતમથી પડશે દૂર...

1    148 7

આઘી બલા;

Classics

'માણસ માત્ર એકસમાન છે, જન્મથી કોઈ ઊંચું કે નીચું નથી. માણસ જન્મથી નહિ પરંતુ તેના કર્મથી મહાન હોય છે....

1    147 6

પુરુષાકાર

Classics

કર્મવાક્ય જીવબુદ્ધિ ગાય, સ્વયં વિના સિદ્ધાંત ન થાય; નિજનું જ્ઞાન નિજરૂપે હોય, પાલો અખા જ્યમ થાયે તોય...

1    86 5

દોષ

Classics

'કોઈના દોષ જોવાને બદલે સૌને સમાન દ્રષ્ટિએ જોવા જોઈએ. અખાના તત્વજ્ઞાનથી ભરપુર છપ્પાનો રસાસ્વાદ'

1    127 6

ઇશ્વર

Classics

મીઠાં મૌડાં માન્યાં દ્રાક્ષ, અન્ન નોય અન્નમાંની રાખ; સોનામખી સોનું નવ થાય, અખા આંધળીને પાથરતાં વાણું...

1    149 6

પડખાં

Classics

તત્વજ્ઞાનથી ભરપુર કવિવર અખાના છપ્પાનું રસપાન

1    126 6

આભડછેટ

Classics

બારે માસ ભોગવે એ બે, સૌને ઘેર આવી ગઇ રહે; અખા હરિ જાણે જડ જાય, નૈં તો મનસા વાચા પેશીરે ક્યાંય.

1    168 7

પંચ

Classics

કવિવર અખાના ગુઢજ્ઞાનથી ભર્યા છાપ્પનો રસાસ્વાદ.

1    46 2

પૃથ્વી

Classics

ટાઢું ઉનું નોહે આકાશ, પાણીમાં નોહે માંખણ છાસ; બ્રહ્મજ્ઞાન એવું છે અખા, જ્યાં નૈં સ્વામી સેવક સખા.

1    132 6

કલ્પિત ભ્રમ

Classics

કેવળમાં જે બીજું ભળે, કલ્પિત ભ્રમ ટાળ્યો નવ ટળે; અખા નિજ આતમને સાધ્ય, ઔષધવોણી જાયે વ્યાધ્ય.

1    155 5

આતમતા

Classics

હું માને તો હોય સંતાન, આતમતાનું થાએ જાન; અખા હરિ જાણી હું ટાળ, જન્મ કોટિની ઉતરે ગાળ.

1    71 2

ખટદર્શન

Classics

એકનું થાપ્યું બીજો હણે, અન્યથી આપને અધકો ગણે; અખા એજ અંધારો કુવો, ઝગડો ભાંગી કોઇ ન મુવો.

1    207 8

રંગ

Classics

આપે આતમ સ્વયં પ્રકાશ, કર્મ ધર્મનો કાઢી પાસ; અખા એવી સદગુરૂની કલા, સમઝે નહિ તો વાધે બલા.

1    109 5

સૂતર

Classics

નેશ ટેક ને આડી ગલી, પેઠો તે ન શકે નીકળી; અખા કૃત્યનો ચઢશે કષાય, રખે તૂં કાંઇ કરવા જાય.

1    87 4