@jx1gv1sy

Govardhan Bisen
Literary Colonel
149
Posts
53
Followers
2
Following

काव्यशास्त्र व्याकरण, येकी नही मोला जान | लिखु  कल्पनाको  सार, बन  कविता सुजान || I am working as an Sectional Engineer in the Minor Irrigation Department at Zilla Parishad Gondia I like to write poems and articles in Powari, Marathi and Hindi.

Share with friends

Submitted on 13 Sep, 2021 at 17:17 PM

स्वामी जगतको सृष्टीको पालनहारो रूप धर कान्हाको पृथ्वीपर आयी से | पुरो ब्रह्मांड जेको मुखमा समावसे छोटोसो टोपलीमा विधाता समायी से ||

Submitted on 13 Sep, 2021 at 17:17 PM

स्वामी जगतको सृष्टीको पालनहारो रूप धर कान्हाको पृथ्वीपर आयी से | पुरो ब्रह्मांड जेको मुखमा समावसे छोटोसो टोपलीमा विधाता समायी से ||

Submitted on 10 Aug, 2021 at 03:37 AM

पंधरा ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन आय भारतको राष्ट्रीय सन | फडकायशान तिरंगा झेंडा हुतात्माइंला करुसु नमन || - इंजी. गोवर्धन बिसेन

Submitted on 03 Aug, 2021 at 17:37 PM

प्रतिबिंब   न्याहरसे  आपलीच शांत स्थिर पाणीमा पक्षी सुंदर | तसोच न्याहारो मनको गाभारा ढुंढो   गुणदोष  आपलो  अंदर ||

Submitted on 03 Aug, 2021 at 17:33 PM

दोस्ती हमेशा पायजे      कृष्ण सुदामा समान |      साथ देवो गरीबीमा      वला खरो दोस्त जान ||


Feed

Library

Write

Notification
Profile