இன்று நாம் அனுபவிக்கும் மரத்தின் நிழல், என்றோ, எவரோ தன்னலம் கருதாமல், நட்டு, வளர்த்து,பேணிப் பாதுகாத்ததன் பலனே ஆகும். #Quotesdaily 06.04.2020

By Tamizh muhil Prakasam