మోసపోవడం మోసం చేయడం జీవితపు అంచుల్లో బాగా జ్ఞప్తికి వస్తాయి. -Dinakar Reddy

By Dinakar Reddy