இதயம் சேமித்து வைக்கும் காலத்தால் அழிக்கவொண்ணா பொக்கிஷங்கள் / வடுக்களே நினைவுகள். #Quotesdaily 23.03.2020

By Tamizh muhil Prakasam