నిజాయితీ ఒంటరి పక్షి, అబద్ధం ఆత్మీయత పక్షి, నిజాయితీతత్వం నీచపుతనం, అబద్ధపుతత్వం ఆత్మీయ బందం, నిజాన్ని అనుమానించడం అబద్ధాన్ని ఆకర్షించడం మానవుల సహజ లక్షణ‍ం. రిటన్ బై మీ#విజయ✍

By Vijaya vijju