நமக்கு உயிர்வளி வழங்கும் மரங்களைப் பாதுகாக்க உறுதி கொள்வோம். ஏனெனில், அவைகளுக்கு கொடுக்க மட்டுமே தெரியும். தமக்கு நேரும் தீங்கினை எதிர்த்து குரல் கொடுக்க தெரியாது. #Quotesdaily 06.04.2020

By Tamizh muhil Prakasam