உள்ளத்தில் எழும் சக்தி வாய்ந்த எண்ணங்களின், கட்டுக்கடங்கா வெளிப்பாடு, வார்த்தைகளின் ஊற்று - கவிதை. #Quotesdaily 22.03.2020

By Tamizh muhil Prakasam