இயற்கையை காக்க இறைவன் அளித்த தீர்ப்பே இந்த உலகம் தழுவிய ஊரடங்கு. #Quotesdaily 04.04.2020

By Tamizh muhil Prakasam