ஒரு பாடல், நம்முள் பல்லாயிரம் நினைவுகளை தட்டியெழுப்பும் திறம் வாய்ந்தது. #Quotesdaily 05.04.2020

By Tamizh muhil Prakasam