ஒரு சாண் வயிறுக்கு உணவு தரும் விவசாயியின் மகிழ்ச்சியைக் கொணர்ந்த சூரியனை வாழ்த்தும் பொங்கல் பண்டிகையே தமிழனின் திருநாள்.

By KANNAN NATRAJAN