பட்டமளிப்பு வெறும் பட்டங்களாக பெண்களுக்கு இல்லற வானில் கவிதைகளாக பறக்க விட மட்டுமன்று! படித்து வாங்கிய பட்டங்களுக்கும் செய்யும் வேலைகளுக்கும் தொடர்பில்லாமல் வாழும் வாழ்க்கை தேசத்திற்கு நன்மை செய்யாது

By KANNAN NATRAJAN