பெண்கள் கல்வி பெறுவது மட்டும் முக்கியமன்று, கற்ற கல்வியின்படி ஒழுக்கமாகவும்,நேர்மையாகவும் வாழப் பழகவேண்டும்

By KANNAN NATRAJAN