நமது எண்ணங்களுக்கும், செயல்களுக்கும் நாமே பாஸ்(முதலாளி). #Quotesdaily 03.04.2020

By Tamizh muhil Prakasam