மண், மழை, மரம், மனிதன் இந்நான்கு காரணிகளுக்கு இடையில் இருக்கும் பிணைப்பே, மனித வாழ்வின் ஆதாரம். #Quotesdaily 06.04.2020

By Tamizh muhil Prakasam