பெண்களும் பறவைகளும் ஒன்றுதான்.சிறகுகளாய் ஆண்கள் துணையாய் இருந்தால் மட்டும்தான் அவர்களால் வானம் என்ற வெற்றி இலக்கை எட்டமுடியும்.

By KANNAN NATRAJAN