வலிந்து சுமத்தப்படும் விதிகள், சமயங்களில் பல உண்மைகளை நம் பார்வையிலிருந்து மறைக்கின்றன. #Quotesdaily 24.03.2020

By Tamizh muhil Prakasam