అంటారు సంతోషం సగం బలం అని, పూర్తి బలం కావాలంటే ఏం చేయాలని! తనతో పాటు సంతోష పెట్టాలి అందర్నీ.

By Rama Seshu Nandagiri