மக்கள் பொங்கல்பண்டிகைக்கு கட்டும் வேப் ்பிலை,சிறுகண்பீளை,,மஞ்சள்கொத்து,மாவிலை தோரணங்கள்,வாழை இலை எப்பேர்ப்பட்ட வைரசும் தகர்த்துவிடும் சூரியனின் பரிசு

By KANNAN NATRAJAN