பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் புவிக்குள் மறைந்திருப்பது பல மதம்சார்ந்த கடவுள்கள் என்றாலும் அறியாமையினால் இன்றும் எனது மதகோவிலுக்கு முக்கியததுவம் தரவேண்டும் என எதிர்பார்ப்பவர்கள் கடவுளின் அன்பிற்கு பாத்திரம் ஆக மாட்டார்கள்.

By KANNAN NATRAJAN