திரைப்படங்களில் வரும் பாடல்களைப் போல வாழ்க்கையில் தெருக்களில் ஆடிப் பாடுவதில்லை

By KANNAN NATRAJAN