நாம் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளுக்கு ஏற்ப தான், வெற்றி தோல்வி முடிவுகள் அமையும். #Quotesdaily 29.03.2020

By Tamizh muhil Prakasam