கடவுள் கொடுப்பதை எவராலும் தடுக்க முடியாது. கடவுள் தடுப்பதை எவராலும் கொடுக்க முடியாது. #Quotesdaily 30.03.2020

By Tamizh muhil Prakasam