ராகங்கள் நிறைந்த இசைப் பாடல்களை மனதில் வஞ்சனை இல்லா மனிதர் இசைப்பதால் நோய்கள் இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்துவிடும்.

By KANNAN NATRAJAN