அறியாமையுடன் இருப்பதைக் காட்டிலும், கேள்வி கேட்டு அறிந்து தெளிவது நல்லது. #Quotesdaily 17.03.2020

By Tamizh muhil Prakasam