ఒక్కోసారి జ్ఞాపకాలు శత్రువు లాంటివి. యుద్ధం చేయక తప్పదు

By Vidya Lakshmi