நினைவுகள் எவ்வளவு அழகானவையோ, அதே போல், சில மறதிகள் மிகவும் அவசியமானவை. #Quotesdaily 23.03.2020

By Tamizh muhil Prakasam