સરિતા સાગરમાં એવી ભળતી હતી, કે ક્ષિતિજો પણ એને નડતી હતી. કલ્પ...

By Jay D Dixit