பிறருக்கு செய்யும் உதவி, நமக்கு மனநிறைவையும், அளவிலா ஆனந்தத்தையும் தர வல்லது. #Quotesdaily 18.03.2020

By Tamizh muhil Prakasam