నీ జ్ఞాపకాలు వెంటాడే నీడలు కాదు నన్ను ముందుకు నడిపే ప్రభాత కిరణాలు. -Dinakar Reddy

By Dinakar Reddy